Archive | December 2012

Поправка на втория ми изпит при Митов

require ‘csv’

def process
i = 0
count = 0
sum = 0

a = ARGV[0]

context = a.scan(/.[0-9]/)
CSV.open(“result.csv”, “w”) do |csv|
CSV.foreach(“text.csv”) do |row|
if context[i] == nil

break
end
if count == context[i].to_i
sum += row[0].to_i
i += 1
end
count += 1
end
csv << [“Result = ” “#{sum}”]
end
end

process

Условие на задачата: В CSV файл са записани числа. Tи трябва да създадеш програма, която записва сумата, в нов CSV, на числата от редовете, които ти въвеждаш на командния ред.

Advertisements